НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Наукова робота кафедри спрямована на дослідження теоретичних, методологічних та організаційних питань розвитку системи обліку, аналізу та аудиту в Україні й передбачає: узагальнення сучасних тенденцій розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління, визначення теоретичних і практичних основ обліку, економічного аналізу й аудиту діяльності аграрного бізнесу і підприємств переробної галузі, створення моделі обліку та аналізу, як складових системи оптимізації процесу управління, розробку шляхів розвитку теорії, методології та практики бухгалтерського обліку у контексті розвитку теорії сучасної економічної науки.

За всю історію кафедри – це п’ятдесят років, професорсько-викладацьким персоналом опубліковано понад 4,8 тис. наукових праць обсягом 3,2 тис. д.а.). Так, лише протягом 2011-2017 років науковцями кафедри видано: 532 наукових праць (412 д.а.), зокрема 11 монографій (128 д.а.), 8 навчальних посібників (90 д.а.), 192 фахових статей (103 д.а.).

Кількість виданих наукових праць

Статті у наукових фахових журналах

Кількість виданих тез доповідей конференцій

Наукові монографії кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу

 1. Пуцентейло П. Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика : монографія / П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2011. – 420 с.
 2. Пархомець М. К. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва: організація і методика : монографія / М. К. Пархомець, М. З. Матвійчук. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2012. – 228 с.
 3. Пархомець М. К. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК : монографія / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2013. – 260 с.
 4. Бруханський Р. Ф. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2014. – 458 с. (колективна монографія).
 5. Пархомець М. К. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств регіону: теорія, методика, практика : монографія / М. К. Пархомець, В. В. Гудак. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2014. – 256 с.
 6. Бруханський Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : монографія / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 384 с.
 7. Пархомець М.К., Пуцентейло П.Р., Бруханський Р.Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств Тернопіль : ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”, 2015. – 300 с.
 8. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій: монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. – 388 с.
 9. Ужва А.М. Сталий розвиток аграрного бізнесу сільськогосподарських товаровиробників регіону: теорія, методологія, практика : монографія / А.М. Ужва. – Миколаїв, 2017. – 352 с.
 10. Пономарьов О. С. Пріоритети інноваційної орієнтації інвестиційної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу: механізми, системи, інструментарій. Харків: Смугаста типографія, 2018. – 321 с.

Перелік напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень

Перелік найважливіших напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, за якими кафедра бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу має значні досягнення, перспективні розробки, визнані наукові школи:

Концептуальні засади розвитку обліково-аналітичного забезпечення підприємств агропромислового виробництва:

 1. Концептуальні засади розвитку аграрного сектору України в умовах інституційних змін.
 2. Аналітичне забезпечення розвитку агропромислового бізнесу.
 3. Теоретико – методологічні засади розвитку обліку, аналізу і аудиту в системі АПК.
 4. Автоматизація обліку, аналізу й аудиту в аграрному бізнесі.
 5. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільськогосподарських підприємствах.
 6. Удосконалення організаційно-виробничої структури аграрних підприємств.
 7. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств агропромислового виробництва на регіональному рівні.
 8. Економічний механізм управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств.

Науково-дослідні роботи за рахунок коштів замовників кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу

Наукові дослідження спрямовуються на пріоритетні фундаментальні і прикладні проблеми, підтримуються наукові школи, що сформовано на кафедрі. Створюються міжкафедральні наукові колективи, для здійснення комплексних наукових розробок, продовжується плідне співробітництво з науковими партнерами, аграрними підприємствами, органами влади і галузевими науково-дослідними інститутами.

У 2012-2019 рр. виконувалися 11 науково-дослідних робіт, що фінансувалися за рахунок коштів замовників на загальну суму 195 тис грн.

 1. Методичні підходи аналізу економічно-фінансового стану сільськогосподарських суб’єктів господарювання (2012 р.). 8 тис. грн.
 2. Удосконалення обліково-аналітичної роботи сільськогосподарського підприємства (2014-2015 рр.). 10 тис. грн.
 3. Концепція еколого-економічної ефективності лісокористуванням на ДП «Радехівське лісомисливське господарство» (2014-2015 рр.). 10 тис. грн.
 4. Удосконалення обліку виробництва і реалізації продукції лікеро-горілчаної промисловості та розрахунків з акцизного податку (2015-2016 рр.). 15 тис. грн.
 5. Розробка методичного забезпечення бухгалтерського обліку і аналізу земельних ресурсів на підприємстві (2016 р.). 4 тис. грн.
 6. Наукове забезпечення інноваційного розвитку ПрАТ «Добра вода» в умовах конкурентного середовища (2016-2017 рр.). 36 тис. грн.
 7. Обґрунтування стратегії розвитку суб’єктів господарювання в аграрному бізнесі (2017-2018 рр.). 12 тис. грн.
 8. Наукове обґрунтування розвитку криптовалют в Україні (2017-2018 рр.). 50 тис. грн.
 9. Удосконалення обліку біологічних активів на підприємстві (2018-2019 рр.). 10 тис. грн.
 10. Наукове обґрунтування адаптації обліково-аналітичного забезпечення підприємницької діяльності до умов цифрової економіки (2018-2019 рр.). 30 тис. грн.
 11. Обліково-аналітичне обґрунтування ефективності застосування інновацій в агропромисловому бізнесі (2019 рр.). 10 тис. грн.

НАУКОВІ ЗАХОДИ:

15 жовтня 2015 року проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію «Прикладна економіка – від теорії до практики»;

28 жовтня 2015 р. проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу України»;

15 – 17 квітня 2016 р. проведено міжнародну науково-практичну конференцію за участю іноземних студентів «Розвиток аграрного бізнесу в умовах глобалізації»;

20 жовтня 2016 р. проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Прикладна економіка – від теорії до практики».

27 жовтня 2017 р. проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Прикладна економіка – від теорії до практики».

25 жовтня 2018 р. проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»  («DIGITAL ECONOMY: TRENDS AND PROSPECTS»)

15 травня 2019 р. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Розвиток науки та бізнесу в умовах глобалізації»

Значна робота проводиться із залучення студентів до науково-дослідної роботи у різних формах. При кафедрі успішно діє студентська наука, створено науковий гурток «Учні Луки Пачолі». Про це свідчить щорічне проведення наукових студентських конференцій, семінарів та кількість публікацій у збірниках тез наукових студентських конференцій. Кожного року студенти беруть участь в університетських та Всеукраїнських олімпіадах.

   

   

    

Кафедрою протягом 2010-2019 років проведені наукові семінари:

 • Напрями підвищення конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції
 • Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – чинник підвищення економічної ефективності агропромислового виробництва
 • Методичні підходи аналізу економічно-фінансового стану сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
 • Шляхи підвищення ефективності функціонування фермерських господарств
 • Аналіз та шляхи підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в підприємствах
 • Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації – шлях до підвищення економічної та соціальної ефективності АПВ
 • Наукове забезпечення обліку в системі управління аграрним сектором економіки
 • Напрями підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції
 • Наукові засади економічного зростання країни у контексті глобальної трансформації суспільства
 • Методичні підходи аналізу економічно-фінансового стану сільськогосподарських суб’єктів господарювання
 • Теорія і практика раціонального використання ресурсного потенціалу країни обліку в системі управління аграрним сектором економіки
 • Перспективи розвитку аграрного бізнесу України: економічні, облікові, управлінські і екологічні аспекти
 • Облікове забезпечення сільськогосподарських підприємств
 • Шляхи підвищення облікового забезпечення аграрних формувань
 • Наукове забезпечення обліку і аналізу в системі менеджменту аграрних підприємств
 • Обліково-аналітичні та організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного бізнесу
 • Тернопільський аграрний економічний форум
 • Організаційно-методичні засади обліку, оподаткування та контролю в умовах економічної трансформації
 • Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі
 • Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні
 • Організаційно-наукові засади обліку, оподаткування та контролю в умовах економічної трансформації
 • Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному аграрному бізнесі
 • Актуальні проблеми дорадництва в аграрному бізнесі
 • Практика майнингу криптовалют в Україні: стан, проблеми, перспективи
 • Майнинг криптовалют – бізнес майбутнього
 • Блокчейн в умовах цифрової економіки
 • Місце цифрової економіки в аграрному бізнесі

 

[flipbook pdf=”http://oepz.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/Наука-на-сайт_2018.pdf”]