КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ

 забезпечує якісну підготовку фахівців за освітнім ступенем:

 

БАКАЛАВР:

спеціальність – Облік і оподаткування

Освітня програма «Облік і аналітика цифрової економіки»: окрім дисциплін «класичної» підготовки зі спеціальності наші студенти мають можливість вивчати унікальні предмети, як: Цифрова грамотність; Блокчейн та цифрові валюти; Облікові технології цифрової економіки; Штучний інтелект в економіці, правознавстві та менеджменті; Шифрування та безпека даних; Аналітичний інструментарій інтелектуального управління бізнесом; Створення власного бізнесу.
Перспективи працевлаштування: робота за фахом (бухгалтер, касир-експерт, асистент бухгалтера-експерта, ревізор, податковий агент, державний податковий інспектор), а також на посадах провідних фахівців в обліково-аналітичних смарт-центрах; антикризових бізнес-хабах; центрах штучного інтелекту з прогнозування, обліку й управління бізнесом; компаніях-провайдерах з цифрового обліку та кібербезпеки; участь у Blockchain-проєктах, цифровому едвайзингу.

 

 

спеціальність – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма «Енергетичний аудит»: окрім дисциплін загальної підготовки зі спеціальності наші студенти мають можливість вивчати такі унікальні предмети, як: Основи енергоефективності та енергоощадливості; Енергетичний менеджмент; Відновлювальна енергетика; Технічне забезпечення енергоаудиту; Smart Greed (розумні мережі) в енергозабезпеченні; Оцінка й аудит енергоефективності; Автоматизація, робототехніка і штучний інтелект.

Перспективи працевлаштування: робота за фахом (енергоаудитор, спеціаліст енергосервісної компанії, провідний фахівець з енергозабезпечення виробничих об’єктів, розробник та виконавець енергозберігаючих проєктів та проєктів з енергоефективності, енергетичний менеджер в органах державного та муніципального управління, енергетичний менеджер об’єктів комунального господарства, консультант з енергоефективності та енергозбереження).

 

МАГІСТР:

спеціальність – Облік і оподаткування

Освітня програма «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу»: окрім дисциплін загальної підготовки зі спеціальності наші студенти мають можливість вивчати такі унікальні предмети, як: Бюджетування і контролінг на підприємствах; Діагностика фінансово-господарської діяльності; Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства; Соціально-правове забезпечення діяльності підприємств; Оцінка інвестиційної привабливості бізнесу; Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті на підприємствах.

Перспективи працевлаштування: робота за фахом (головний бухгалтер, головний касир, головний ревізор, директор з економіки, фінансовий директор, начальник фінансового відділу, начальник централізованої бухгалтерії, аудитор, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів, консультант з економічних питань) в агрохолдингах; обліково-аналітичних відділах департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій; державній аудиторській службі; консалтингових, аутсорсингових компаніях  і службах із сільськогосподарського дорадництва.

Сучасні євроінтеграційні процеси формують новий пріоритет розвитку національної економіки – аграрний бізнес, відроджуючи недавню славу України як «житниці Європи», і зумовлюючи тим самим необхідність підготовки фахівців нової якості, здатних успішно діяти за умов конкурентної економіки і міжнародних партнерських відносин, поєднуючи економічні і юридичні знання.

Власне з цих міркувань кафедра ініціювала виділення нової освітньої програми підготовки фахівців – «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу», у межах якої, окрім комплексу класичних знань у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу фінансово-господарської діяльності, менеджменту, податків і оподаткування, грошового обігу, фінансів, звітності тощо, ми пропонуємо унікальний шанс набути юридичні знання, не властиві традиційній спеціальності «Облік і оподаткування», зокрема: фінансове право, трудове право, земельне право, аграрне право, підприємницьке право, судово-бухгалтерську експертизу, соціально-правове забезпечення діяльності підприємств агропромислового бізнесу.

Освітня програма «Бізнес-аналітика та управління інноваційними системами»:

Запрошуємо на навчання осіб з вищою освітою (бакалавр, спеціаліст, магістр) за унікальною освітньо-професійною програмою підготовки магістрів «Бізнес-аналітика та управління інноваційними системами»

Програма спрямована на підготовку (перепідготовку працівників прикладної сфери) аналітиків – експертів з виявлення якісно нових можливостей підвищення ефективності управління бізнесом та інноваціями. Адже якісне інформаційне забезпечення управлінського апарату на основі аналітичного опрацювання даних дозволяє гарантувати успішність реалізації стратегії підприємства та інноваційних проєктів.

Підготовка фахівців здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр (базова вища освіта);
  • магістр (повна вища освіта).

Метою підготовки є формування професійних знань і навиків у сфері обліку, аналізу, контролю, управління і правового забезпечення діяльності підприємств агропромислового комплексу України.

Навчальний план підготовки фахівців містить три цикли дисциплін, кожен з яких включає дисципліни, обов’язкові для вивчення (нормативні), а також дисципліни за вибором студента і запропоновані Університетом.

Цикл гуманітарної підготовки містить дисципліни, які формують фундамент науково-теоретичної підготовки студентів, дозволяють зрозуміти сутність і соціальну вагомість обраної професії.

Цикл природничо-наукової підготовки дає можливість майбутнім фахівцям з обліку і аудиту оволодіти основами професії, отримати поглиблені знання про сучасні технології управління.

Цикл професійної та практичної підготовки включає перелік дисциплін, які безпосередньо формують висококласного фахівця з обліку і аудиту. Основні акценти при цьому зроблено на вивченні національних і зарубіжних облікових концепцій, інформаційних систем обліку, аналізу й аудиту, методології прийняття обґрунтованих управлінських рішень, сучасних вимог контролю і юридичного забезпечення бізнесу.

Навчальний процес на кафедрі організований за кредитно-модульною системою, тобто вивчення будь-якої дисципліни розділене на декілька етапів (модулів), кожний з яких завершується певною формою контролю знань. Гнучка 100-бальна шкала оцінок дозволяє забезпечити індивідуальний підхід і об’єктивно врахувати всі результати роботи кожного студента.

Концепцією навчання кафедри передбачена поглиблена практична підготовка студентів, яка здійснюється у формі:

– виїздних семінарів у провідних підприємствах області;

– тематичних занять з практиками бізнес-партнерів кафедри;

– міжпредметного практикуму в сфері агропромислового бізнесу;

– практичних занять у філіях кафедри;

– проходження виробничої і переддипломної практик на передових підприємствах агропромислового комплексу Західної України.

Для найкращих студентів кафедра пропонує закордонне стажування у підприємствах Швейцарії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Данії, США та ін.

Студентам старших курсів ми надаємо можливість працевлаштування за фахом і переведення на індивідуальний графік навчання. В такому випадку суттєво скорочується обсяг аудиторних занять і компенсується посиленою самостійною роботою та індивідуальними консультаціями. Студенти також мають можливість у короткий термін пройти курси підготовки водіїв категорії А, В, С.

Випускники кафедри мають право продовжити освіту в аспірантурі та докторантурі.