КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ

 забезпечує якісну підготовку фахівців за освітнім ступенем:

 

БАКАЛАВР:

спеціальність – Облік і оподаткування

Освітня програма «Облік і аналітика цифрової економіки»: окрім дисциплін «класичної» підготовки зі спеціальності наші студенти мають можливість вивчати унікальні предмети, як: Цифрова грамотність; Блокчейн та цифрові валюти; Облікові технології цифрової економіки; Штучний інтелект в економіці, правознавстві та менеджменті; Шифрування та безпека даних; Аналітичний інструментарій інтелектуального управління бізнесом; Створення власного бізнесу.
Перспективи працевлаштування: робота за фахом (бухгалтер, касир-експерт, асистент бухгалтера-експерта, ревізор, податковий агент, державний податковий інспектор), а також на посадах провідних фахівців в обліково-аналітичних смарт-центрах; антикризових бізнес-хабах; центрах штучного інтелекту з прогнозування, обліку й управління бізнесом; компаніях-провайдерах з цифрового обліку та кібербезпеки; участь у Blockchain-проєктах, цифровому едвайзингу.

 

 

спеціальність – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма «Енергетичний аудит»: окрім дисциплін загальної підготовки зі спеціальності наші студенти мають можливість вивчати такі унікальні предмети, як: Основи енергоефективності та енергоощадливості; Енергетичний менеджмент; Відновлювальна енергетика; Технічне забезпечення енергоаудиту; Smart Greed (розумні мережі) в енергозабезпеченні; Оцінка й аудит енергоефективності; Автоматизація, робототехніка і штучний інтелект.

Перспективи працевлаштування: робота за фахом (енергоаудитор, спеціаліст енергосервісної компанії, провідний фахівець з енергозабезпечення виробничих об’єктів, розробник та виконавець енергозберігаючих проєктів та проєктів з енергоефективності, енергетичний менеджер в органах державного та муніципального управління, енергетичний менеджер об’єктів комунального господарства, консультант з енергоефективності та енергозбереження).

 

МАГІСТР:

спеціальність – Облік і оподаткування

Освітня програма «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу»: окрім дисциплін загальної підготовки зі спеціальності наші студенти мають можливість вивчати такі унікальні предмети, як: Бюджетування і контролінг на підприємствах; Діагностика фінансово-господарської діяльності; Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства; Соціально-правове забезпечення діяльності підприємств; Оцінка інвестиційної привабливості бізнесу; Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті на підприємствах.

Перспективи працевлаштування: робота за фахом (головний бухгалтер, головний касир, головний ревізор, директор з економіки, фінансовий директор, начальник фінансового відділу, начальник централізованої бухгалтерії, аудитор, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів, консультант з економічних питань) в агрохолдингах; обліково-аналітичних відділах департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій; державній аудиторській службі; консалтингових, аутсорсингових компаніях  і службах із сільськогосподарського дорадництва.

Сучасні євроінтеграційні процеси формують новий пріоритет розвитку національної економіки – аграрний бізнес, відроджуючи недавню славу України як «житниці Європи», і зумовлюючи тим самим необхідність підготовки фахівців нової якості, здатних успішно діяти за умов конкурентної економіки і міжнародних партнерських відносин, поєднуючи економічні і юридичні знання.

Власне з цих міркувань кафедра ініціювала виділення нової освітньої програми підготовки фахівців – «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу», у межах якої, окрім комплексу класичних знань у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу фінансово-господарської діяльності, менеджменту, податків і оподаткування, грошового обігу, фінансів, звітності тощо, ми пропонуємо унікальний шанс набути юридичні знання, не властиві традиційній спеціальності «Облік і оподаткування», зокрема: фінансове право, трудове право, земельне право, аграрне право, підприємницьке право, судово-бухгалтерську експертизу, соціально-правове забезпечення діяльності підприємств агропромислового бізнесу.

Освітня програма «Бізнес-аналітика та управління інноваційними системами»:

Підготовка фахівців здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр (базова вища освіта);
  • магістр (повна вища освіта).

Метою підготовки є формування професійних знань і навиків у сфері обліку, аналізу, контролю, управління і правового забезпечення діяльності підприємств агропромислового комплексу України.

Навчальний план підготовки фахівців містить три цикли дисциплін, кожен з яких включає дисципліни, обов’язкові для вивчення (нормативні), а також дисципліни за вибором студента і запропоновані Університетом.

Цикл гуманітарної підготовки містить дисципліни, які формують фундамент науково-теоретичної підготовки студентів, дозволяють зрозуміти сутність і соціальну вагомість обраної професії.

Цикл природничо-наукової підготовки дає можливість майбутнім фахівцям з обліку і аудиту оволодіти основами професії, отримати поглиблені знання про сучасні технології управління.

Цикл професійної та практичної підготовки включає перелік дисциплін, які безпосередньо формують висококласного фахівця з обліку і аудиту. Основні акценти при цьому зроблено на вивченні національних і зарубіжних облікових концепцій, інформаційних систем обліку, аналізу й аудиту, методології прийняття обґрунтованих управлінських рішень, сучасних вимог контролю і юридичного забезпечення бізнесу.

Навчальний процес на кафедрі організований за кредитно-модульною системою, тобто вивчення будь-якої дисципліни розділене на декілька етапів (модулів), кожний з яких завершується певною формою контролю знань. Гнучка 100-бальна шкала оцінок дозволяє забезпечити індивідуальний підхід і об’єктивно врахувати всі результати роботи кожного студента.

Концепцією навчання кафедри передбачена поглиблена практична підготовка студентів, яка здійснюється у формі:

– виїздних семінарів у провідних підприємствах області;

– тематичних занять з практиками бізнес-партнерів кафедри;

– міжпредметного практикуму в сфері агропромислового бізнесу;

– практичних занять у філіях кафедри;

– проходження виробничої і переддипломної практик на передових підприємствах агропромислового комплексу Західної України.

Для найкращих студентів кафедра пропонує закордонне стажування у підприємствах Швейцарії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Данії, США та ін.

Студентам старших курсів ми надаємо можливість працевлаштування за фахом і переведення на індивідуальний графік навчання. В такому випадку суттєво скорочується обсяг аудиторних занять і компенсується посиленою самостійною роботою та індивідуальними консультаціями. Студенти також мають можливість у короткий термін пройти курси підготовки водіїв категорії А, В, С.

Випускники кафедри мають право продовжити освіту в аспірантурі та докторантурі.