Кафедра бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу є правонаступницею профільної кафедри бухгалтерського обліку в сільському господарстві, яка квітні 1973 року була створена в структурі новоствореного планово-економічного факультету внаслідок розділу кафедри облікових дисциплін Тернопільського фінансово-економічного інституту, хоча підготовка спеціалістів з обліку в сільському господарстві велася з початку утворення філії (1966 р.). Кафедра є однією з провідних кафедр вищих навчальних закладів України.

Метою створення кафедри було вирішення певних стратегічних питань: забезпечити належну підготовку висококваліфікованих фахівців для сільськогосподарських підприємств країни; наукові дослідження теорії та практики обліку; виконання науково-дослідних робіт на замовлення підприємств; підготовка наукових кадрів тощо.

Першим завідувачем кафедри був І. О. Белебеха, який  в 1971 році відгукнувся на запрошення і прибув до м. Тернополя з Курського сільськогосподарського інституту. До часу призначення І. О. Белебеха разом з Г. А. Лисим, також випускником Харківського сільськогосподарського інституту, набиралися досвіду у  Г. Я. Лебединського. Розпочату добру справу виконувати допомагали  викладачі кафедри Віталій Рублевський, Василь Шваб, Василь Сюрпіта.

З обранням на посаду завідувача, доцента (а пізніше професора, доктора економічних наук) І. О. Белебехи авторитет кафедри бухгалтерського обліку в сільському господарстві значно зріс поміж інших кафедр інституту. Він своїм авторитетом  мобілізовував колектив кафедри на вирішення поставлених питань, подавав приклад у написанні підручників, монографій, наукових статей, навчально-методичних праць, надихав і сприяв у написанні дисертацій викладачами. Викладачі кафедри залучались до проведення науково-практичних семінарів, нарад тощо.

Дбав І. О. Белебеха за кадри. Так, на його просьбу із числа випускників на посаду викладача (асистента) кафедри були зараховані: О. П. Скирпан (Сус), В. М. Гуменюк, Б. В. Кащак, В. А. Безпалько. Поповнили штат кафедри головний бухгалтер колгоспу „Поділля” В.С. Совінський та випускники аспірантур Московського фінансового інституту та Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера, кандидати економічних наук Л. М. Фліссак та П. Я. Хомин.

В той же час, з різних причин залишили кафедру декілька викладачів.

У липні 1981 року професор, доктор економічних наук Белебеха І. О. в силу родинних обставин змушений був повернутись на рідну Слобожанщину.

Лінію І. О. Белебехи на зміцнення якісного складу кафедри та покращення  роботи колективу кафедри продовжив новопризначений завідувач кафедри, доцент П. Я. Хомин (1981-1987; 2000-2003 рр.). За його керівництва на кафедру прийшли працювати головні бухгалтери підприємств: Б. С. Гузар, М. С. Палюх, В. А. Дерій. Саме за його порадою, вони навчалися в аспірантурі при Київському інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка, захистили кандидатські дисертації. Повернувся після закінчення аспірантури при КІНГ, а потім залишив кафедру В. М. Гуменюк.

Перевагу в роботі П. Я. Хомин надавав новим методам викладання дисциплін, автоматизованим формам навчання, діловим іграм, розігруванню виробничих ситуацій. Саме він мобілізував колектив кафедри на забезпечення всіх курсів навчально-методичною літературою, активізував роботу по налагодженню зв’язків з виробництвом, створив першу інститутську філію кафедри на виробництві в агрофірмі „Поділля”.

У 1987-1989 роках кафедрою керував доктор економічних наук, професор І. Г. Яремчук. Поєднував посаду із посадою проректора з наукової роботи. Перевагу надавав зв’язкам з виробництвом, виконанню госпдоговірних тем.

За його керівництва на кафедру прийшли працювати Б. П. Вовк, викладач кафедри економічного аналізу ТФЕІ; І. І. Костецький, кандидат економічних наук,; І. В. Наконечний, старший науковий співробітник науково-дослідного сектору ТФЕІ; Н. І. Дорош, кандидат економічних наук, випускниця аспірантури Московського фінансового інституту (нині доктор економічних наук, професор Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка); Ю. Я. Литвин, доктор економічних наук, професор Київського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка.

З 1989 по 2000 рік кафедрою керував доктор економічних наук, професор Ю. Я. Литвин. В роботі він надавав перевагу демократичним принципам управління, заохочував ініціативу, допускав свободу дій, вмів винагородити, мобілізував колектив кафедри на написання цілого ряду підручників і навчальних посібників з бухгалтерського обліку, впровадження прогресивних форм його ведення тощо. За його керівництва кафедра бухгалтерського обліку в сільському господарстві Тернопільської академії народного господарства стала провідною кафедрою серед споріднених кафедр економічних вузів України.

Протягом вказаного часу кафедру поповнили: В. М. Олійник, доктор економічних наук, професор; А. Я. Кізима, Н. Г. Мельник (Лебединська), В. Д. Забчук, В. М. Рожелюк, О. П. Завитій (Баран), І. М. Белова (Яцишин), Т. І. Дрозд (Попович), Р. Ф. Бруханський – кращі випускники кафедри та споріднених кафедр інституту (академії).  На даний час всі з них успішно захистили кандидатські, окремі і докторські дисертації. Перейшли працювати на інші кафедри академії М. М. Фліссак та А. Я. Кізима. В січні 2000 року через важку хворобу помер Ю. Я. Литвин, а  в  квітні – І. В. Наконечний.

З січня 2000 по жовтень 2003 року кафедрою вдруге за її історію керував кандидат економічних наук, доцент П. Я. Хомин. В цей час, у зв’язку з переходом Академії на трьох ступеневу форму підготовки спеціалістів колектив кафедри значну увагу приділяв підготовці робочих програм, навчальних планів, навчально-методичної літератури, навчальних підручників тощо. Можна стверджувати про стабільність колективу, в той період часу, адже суттєвих змін в його складі  не відбулося, за винятком того, що залишили кафедру доценти, кандидати наук В. С. Совінський та В. М. Рожелюк.

З листопада 2003 по грудень 2005 року кафедрою вдруге керував доктор І. Г. Яремчук. Очолюваний ним колектив кафедри перевагу надавав сучасним формам підготовки кваліфікованих кадрів з обліку і аудиту, удосконаленню форм викладання дисциплін, налагодженню втрачених зв’язків з виробництвом, підготовці навчально-методичної літератури, навчальних посібників і підручників, роботі по пропаганді і профорієнтації молоді.

В січні 2003 році кафедру поповнили кандидат економічних наук І. Б. Шевченко та викладач Ю. Є. Горішна, повернулась на кафедру В. М. Рожелюк, а впродовж року її залишили – Н. Г. Мельник та В. А. Дерій.

З метою забезпечення відповідності змісту назви кафедри структурним змінам в управлінні економікою України і системі знань, що надаються студентам, відповідно до рішення вченої ради академії від 2 квітня 2003 р. наказом ректора від 14 травня 2003 р. №283  кафедра бухгалтерського обліку і аудиту в сільському господарстві перейменована на кафедру бухгалтерського обліку і аудиту в агропромисловому виробництві.

Після закінчення 2003-2004 н.р. кафедру залишили І. Б. Шевченко та В. М. Рожелюк, натомість колектив поповнила випускниця – Р. П. Литвин (Юзва). В грудні того року успішно захистив докторську дисертацію П. Я. Хомин.

З січня 2006 р. по серпень 2009 р. кафедрою керував М. С. Палюх, к.е.н., доцент. В той час основна увага колективу була звернута на впровадження європейських норм і стандартів в освіті в контексті Болонського процесу підготовки фахівців, європейської системи оцінювання якості освіти студента; організаційно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу; організаційно-правові проблеми галузевого обліку; використання інформаційних технологій обліку та аналізу в системі управління; участь в науково-практичних конференціях.

В 2006 році залишив колектив Хомин П. Я., який очолив кафедру обліку і контролю фінансово-господарської діяльності університету. По закінченні 2006-2007 навчального року звільнились з роботи Вовк Б. П. (помер 2009 р)., Т. В. Дідоренко та Т. І. Дрозд, а в наступному  –  Г. А. Лисий.

На виконання рішення Вченої ради університету від 29 квітня 2009 р. (протокол №3) наказом ректора від 25 травня №248 реорганізовано шляхом об’єднання з 28 серпня кафедри аграрного бізнесу і кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в агропромисловому виробництві у кафедру аграрного бізнесу і обліку.

В серпні 2009 року колектив поповнили кандидати економічних наук, доценти О. О. Гуменюк, П. Р. Пуцентейло, доцент Л. І. Дудар, роком раніше –  повернулась Т. В. Дідоренко,  а кафедру очолив М. К. Пархомець, д.е.н., професор.

В квітні 2010 року помер В. М. Олійник.

В 2011 році колектив кафедри залишили, у зв’язку із виходом на пенсію Л. І. Дудар. та І. І. Костецький, захистили кандидатські дисертації Р. П. Юзва та Т. В. Дідоренко. В 2012 році докторську дисертацію захистив П. Р. Пуцентейло, кандидатську – І. М. Белова (Яцишин).

З метою удосконалення підготовки фахівців з обліку і аудиту у сфері агропромислового виробництва, посилення правової підготовки випускників і на виконання рішення вченої Ради  від 29 травня 2013 р (протокол №8) наказом ректора від 02 червня 2013 р. №250 з 29 серпня кафедра аграрного бізнесу і обліку перейменована на кафедру обліку і правового забезпечення агропромислового виробництва.

В лютому 2015 року у зв’язку з виходом на пенсію звільнилася з роботи доцент, кандидат економічних наук О. П. Скирпан, у травні ц. р. – викладач Ю. Є. Горішна.

На виконання рішення Вченої ради університету від 24 червня 2015 р. (протокол №12) наказом ректора від 17 липня 2015 р. №415 кафедра обліку і правового забезпечення агропромислового виробництва перейменована на  кафедру обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу.

З нового навчального року  на кафедру прийшли Н.П. Чорна, д.е.н., доцент, Б.О. Язлюк,  д.е.н., професор, Р. Р. Баглей, к.е.н., доцент,  А. М. Бутов, к.е.н., доцент, М. А. Горлачук, к.е.н., доцент, О. А. Горлачук, к.е.н., викладач, О. В. Романишин, викладач, Л. М. Уніят (Пархомець), к.е.н., доцент; Н. О. Штельма, к.е.н., доцент.

У вересні 2016 року кафедру залишили Р. Р. Баглей, к.е.н., доцент; М. А. Горлачук, к.е.н., доцент; О. А. Горлачук, к.е.н., викладач;  О. В. Романишин, викладач; Л. М. Уніят (Пархомець), к.е.н., доцент, прийшли І. В. Спільник, к.е.н., доцент та  О. В. Ярощук, к.е.н., доцент.

З травня 2013 р. по даний час кафедрою керує Р. Ф. Бруханський, д.е.н., доцент. За останній час кардинально змінилися пріоритети і напрямки діяльності.

Пріоритетними стали міжнародне співробітництво і партнерство,  використання сучасних технологій навчання; використання інформаційних технологій обліку та аналізу в системі управління; виконання держбюджетної та госпдоговірних науково-дослідних тем з проблем та тенденцій розвитку обліку, аналізу та аудиту в умовах соціально-економічної трансформації суспільства; написання підручників і посібників; участь в науково-практичних конференціях тощо.

Колектив кафедри мобілізований на покращення профорієнтаційної роботи і пошуку свого абітурієнта.

 Додаткову інформацію можна знайти:

 Тернопільський національний економічний університет: професіоналізм, престиж, поступ / наукове видання. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 496 с.